Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Халіна Олена Василівна

worker кандидат економічних наук,
доцент

На даний момент нема розкладу викладача

Халіна Олена Василівна

к.е.н., доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування

E-mail: lkhalina1@gmail.com

Закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ, освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» , спеціальність «Менеджмент організацій»

Захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08. 00. 04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Формування організаційного забезпечення управління економічною безпекою машинобудівного підприємства», (2015 рік)

Науково-педагогічний стаж – 6 років

Читає лекційні курси з навчальних дисциплін:

Теорія організацій

Теорія безпеки соціальних систем

Контролінг

Антикризове управління підприємством

Фінансова стратегія

Напрями наукових досліджень:

Формування організаційного забезпечення управління економічною безпекою підприємств

Теоретичні аспекти безпеки соціальних систем

Особливості  впливу людського фактору на рівень економічної безпеки підприємства

Організаційне забезпечення функціонування системи контролінгу на підприємстві

 

Основні наукові праці:

Монографії:

Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку держави, регіону, галузі та підприємства: моногр. / за ред. А.М. Штангрета. Львів: Укр. акад. друкарства, 2013. 394 с. (Халіна О.В. п.5.4 Економічна безпека автотранспортних підприємств: теоретико-методичні засади забезпечення, с. 375- 392.)

Соціально-економічний розвиток держави, регіону, підприємства в нестабільних ринкових умовах/ за ред. А.М. Штангрета та А.П. Левітської. Львів: Укр. акад. друкарства , 2015. 506 с. (Халіна О.В. п. 4.7. Працівники як основний фактор впливу на рівень економічної безпеки підприємства, с. 465 – 485.)

Соціально-економічний розвиток держави, регіону, підприємства в нестабільних ринкових умовах/ за ред. А.М. Штангрета та А.П. Левітської. Львів: Укр. акад. друкарства , 2015. 506 с. (Штангрет А.М. , Халіна О.В. п. 4.1. Організаційне забезпечення управління економічною безпекою машинобудівного підприємства: теоретичні засади., с. 334 – 353.

Теоретико-методичні засади формування організаційного забезпечення управління економічною безпекою машинобудівного підприємства /Халіна О.В. Штангрет А.М. Сухомлин Л.Є Мельников О.В. Львів: УАД, 2016. 248 с.

Обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства: монорг./за ред. А.М. Штангрета. Львів: Укр. акад. друкарства, 2017. 276 с.  (Халіна О.В. п.2.4. Управління системою особистої безпеки працівника через призму економічної безпеки підприємства, як різновиду соціальної системи, с. 98 – 120.)

Підручники :

Економічна безпека підприємства/ А.М. Штангрет, М.М. Караїм, О.В. Халіна, Х.О. Мандзіновська. Львів: УАД, 2016. 284 с.

Статті в наукових виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

Khalina, O., Bazyliuk, V., Chornenka, O., Krasilych, I., & Korzh, M. (2019). Formation of organizational support for the management of the economic security of engineering enterprises: methodical and practical aspects. (Формування організаційного забезпечення управління економічною безпекою машинобудівних підприємств: методичний та практичний аспекти ) Business: Theory and Practice, 20, 317-328. (Scopus) URL : https://journals.vgtu.lt/index.php/BTP.

Статті у наукових   фахових виданнях

Халіна О.В. Особливості  впливу людського фактору на рівень економічної безпеки підприємства. Східна Європа : економіка, бізнес та управління.2019. № №4 (21).  URL:  http://www.easterneurope-ebm.in.ua/21-2019-ukr

Халіна О.В. Імплантаційний підхід до побудови системи контролінгу на підприємстві Наукові записки УАД Сер. Економ. Науки. 2017. Вип. № 1 (54) С. 212-220

Халіна О.В. Організаційне забезпечення функціонування системи контролінгу на підприємстві Наук. зап. (Укр. акад. друкарства). — 2016. — №2 (53). — С. 236-243

Халіна О.В. Кібернетичний підхід до вивчення безпеки соціальних систем  / О.В. Халіна // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2016. - №3. URL:  http: // easterneurope-ebm.in/index.php/3-2016-ukr

Халіна О.В. Ключові аспекти забезпечення фінансової безпеки підприємства Науковий журнал «Бізнес-інформ». – 2015. - №1. – С. 263-267 (журнал входить до міжнародних наукометричних баз даних)

Халіна О.В. Моделювання підсистеми фінансової безпеки машинобудівного підприємства Наук. зап. (Укр. акад. друкарства). — 2015. — №1. — С. 80-84

Халіна О.В. Організаційне забезпечення управління фінансовою безпекою підприємства Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки» (МНУ ім.. В.О. Сухомлинського). – 2015. - №8 URL: http://  www.global-national.in.ua)

Халіна О.В. Методичні засади створення внутрішньої служби безпеки підприємства. Економічний вісник Переяслав-Хмельницького університету. 2013. Вип. №19/2. С. 121-125

Події кафедри

тра
27
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

15:00 — 312 ауд.

тра
16
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

11:00 — 311a ауд.

кві
18
Добавлено на сайт ПРОГРАМИ комплексного державного іспиту з дисциплін професійної підготовки для студентів ОС «Бакалавр»

11:00 — online ауд.