Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Чорненька Олена Богданівна

worker доцент,
кандидат економічних наук

На даний момент нема розкладу викладача

Чорненька Олена Богданівна

к.е.н., доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування

E-mail: volovych@i.ua

Закінчила Українську академію друкарства за спеціальністю «Облік і аудит» (2005 р.).

Захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю  08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Управління заборгованістю машинобудівних підприємств» (2014 р.).

Науково-педагогічний стаж – 15 р.

Читає лекційні курси з навчальних дисциплін:

Бухгалтерський облік

Фінансовий облік ІІ

Управлінський облік

Облік у банках

Лідерство та партнерство у підприємницькій діяльності

 

Напрями наукових досліджень:

Стан, проблеми та напрями вдосконалення фінансового обліку, управління фінансово-економічною безпекою, управління заборгованістю підприємств

 

Основні наукові праці:

Khalina  O., Bazyliuk V., Chornenka O., Krasilych I., Korzh M. Formation of organization support for the management of the economic security of engineering enterprises: methodical and practical aspects // Business: Theory and Practice, 20, р.р. 317-328., 2019. URL: https://journals.vgtu.lt/index.php/BTP. (SCOPUS) 

Чорненька О.Б. Теоретичні аспекти формування системи обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства / А.М. Штангрет, О.Б. Чорненька, І.О. Красілич // Інфраструктура ринку. – 2018. – Випуск 25. -  Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/uk/25-2018 (електронне фахове видання, Index Copernicus).

Чорненька О.Б. Аналіз наукових підходів щодо сутності кредиторської заборгованості та її класифікації / О.Б. Чорненька // Наукові записки : наук. техн.. зб. – Львів: УАД. – 2017. – Вип. №2(55). – С.  207-214. (Index Copernicus).

Чорненька О.Б. Управління заборгованістю як фактор забезпечення економічної безпеки підприємства / О.Б. Чорненька //  Наукові записки : наук. техн.. зб. – Львів: УАД. – 2017. –Вип.  № 1(54). – С. 170-178 (Index Copernicus).

Чорненька О.Б.  Напрями вдосконалення обліку дебіторської та кредиторської заборгованості на підприємствах / О.Б. Чорненька // Наукові записки : наук. техн.. зб. – Львів: УАД. – 2016. –Вип. № 2(53). – С.  259-269 (Index Copernicus).

Чорненька О.Б.  Основні аспекти обліково-аналітичного забезпечення управління заборгованістю підприємства / О.Б. Чорненька //  Наукові записки : наук. техн.. зб. – Львів: УАД. – 2016. –Вип. № 1(52). – С. 226-234 (Index Copernicus).

Чорненька Е.Б. Процессно-структурированный подход к управлению задолженностью предприятия / Е.Б. Чорненька // Интернет-журнал «Науковедение». – 2013. – №4 (17) [Электронный ресурс]. – Москва: 2013. – Режим доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/67evn413.pdf

Чорненька О.Б. Система управління ризиками заборгованості машинобудівного підприємства / О.Б. Чорненька // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2013. – № 767. – С. 82-88.

Волович О.Б. (Чорненька О.Б.) Фактори впливу на заборгованість підприємства та їхня класифікація / О.Є. Кузьмін, О.Б. Волович // Бізнес Інформ. – Харків: ХНЕУ.– 2013. – № 1. – С. 200-204. (Index Copernicus).

Волович О.Б. (Чорненька О.Б.) Система управління заборгованістю підприємства / О.Є. Кузьмін, О.Б. Волович // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – К.: НУХТ. – 2013. – № 50. – С. 243-247 (Index Copernicus).

Волович О.Б. (Чорненька О.Б.) Сутність та класифікація заборгованості підприємства / О.Б. Волович // Економічний простір. Дніпропетровськ: ПДАБА. – 2012. –  № 66. –  С. 195-203.

Волович О.Б. (Чорненька О.Б.) Ефективність управління трудовими ресурсами поліграфічних підприємств / З.М. Холод., О.Б. Волович // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип.21.11. – С. 309-315.

Обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства: моногр. / за заг. ред. А. М. Штангрета. — Львів: Укр. акад.. друкарства, 2017. — 276 с. (C. 214-232).

Норми часу і виробітку на процеси поліграфічного виробництва: збірник / Уклад.: З.М. Холод, Л.П. Стеців, І.І. Малярчук, В.В. Шляхетко, А.М. Штангрет, О.Б. Волович (О.Б. Чорненька) та інші. – Львів: УАД, 2012. - 152 с.

Фінансова санація та банкрутство підприємств: навч. посібник / А.М. Штангрет ,  В.В. Шляхетко,  О.Б. Волович (О.Б. Чорненька),  І.В. Зубрей — К.: Знання, 2012. — 374 с.

Події кафедри

тра
27
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

15:00 — 312 ауд.

тра
16
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

11:00 — 311a ауд.

кві
18
Добавлено на сайт ПРОГРАМИ комплексного державного іспиту з дисциплін професійної підготовки для студентів ОС «Бакалавр»

11:00 — online ауд.