Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Ніконенко Уляна Михайлівна

worker професор,
доктор економічних наук

Понеділок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Гроші і кредит Мн-2, Б-21, Мк-21, П-21 53
Гроші і кредит Мн-2, Б-21, Мк-21, П-21 53
3 Гроші і кредит Мн-2, Б-21, Мк-21, П-21 53
Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки УФЕБм-5 53

Четвер

Пара Дисципліна Група Аудиторія
1 Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки УФЕБм-5 54
Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки УФЕБм-5 54

Ніконенко Уляна Михайлівна

д.е.н., професор, професор кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування

E-mail: uliana-nikonenko@ukr.net

Закінчила Українську академію друкарства за спеціальністю «Облік і аудит» (спеціаліст, 2003 р.) та «Економіка підприємства» (магістр, 2004 р.).

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит на тему «Формування монетарної політики НБУ в умовах глобалізації» (2010 р.).

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини на тему «Трансформація макроекономічної політики країн-експортерів сировинних ресурсів в умовах глобалізації» (2019 р.).

Є лауреатом премії Львівської обласної державної адміністрації та обласної ради для молодих учених (2014 р.).

Науково-педагогічний стаж – 12 р.

Читає лекційні курси з навчальних дисциплін:

Гроші і кредит

Фінансовий ринок

Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки

Основи методології та організації наукових досліджень

Облік у видавництвах

Банківські операції

 

Напрями наукових досліджень:

Макроекономічна політика країн-експортерів сировинних ресурсів, функціонування фінансового ринку, проблеми монетарної політики, управління фінансово-економічною безпекою.

 

 

Основні наукові праці:

Ніконенко У.М. Макроекономічні детермінанти функціонування ресурсозалежних економік в умовах глобалізації: монографія. Львів: Видавництво «Тараса Сороки», 2019. 332 с.

Ніконенко У.М. Особливості фінансизації глобальних ринків сировинних ресурсів. Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». 2018. Вип. 4 (103). С. 11–19 (Index Copernicus та інші).

Ніконенко У.М. Оцінка волатильності світових індексів цін на сировинні ресурси. Інфраструктура ринку: електрон. наук. фахове вид. 2018. Вип. 18. С. 19–24. URL: http // www.market-infr.od.ua (Index Copernicus та інші).

Ніконенко У.М. Динаміка світових цін на сировинні ресурси: кризові цикли поведінки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2018. Вип. 18, Ч 2. С. 108–115 (Index Copernicus).

Ніконенко У.М. Фіскальна політика в сировинних економіках: роль бюджету та фондів суверенного багатства. Економічний простір. 2018. №135. С. 49–61. DOI 10.30838/ P.ES.2224.290818.49.176 (Index Copernicus та інші).

Ніконенко У.М. Вплив мінливості потоків капіталу на платіжний баланс країн – сировинних екпортерів. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського. Економічні науки. 2018. № 2(69). С. 103–110. DOI: 10.33274/2079-4819-2018-69-2-103-110 (Index Copernicus та інші).

Ніконенко У.М. Оцінка впливу волатильності світових сировинних цін на інвестиції та приватне споживання в країнах-експортерах природних ресурсів. Проблеми системного підходу в економіці. 2018. Вип. 5(67). С. 25–32. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-4 (Index Copernicus та інші).

Ніконенко У.М. Структурні процеси економіки України як експортера сировинних ресурсів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Економіка». 2018. Вип. 2 (52). С. 75–83. DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.2(52).75-83 (Index Copernicus та інші).

Rushchyshyn N., Nikonenko U., Kostak Z. Formation of financial security of the enterprise based on strategic planning. Baltic Journal of Economic Studies. 2017. Vol. 3, № 4. P. 231–237 (Web of Science та інші).

Nikonenko U.M. Directions of efficiency increasing for energy policy of Ukraine. Journal of the Technical University of Gabrovo. 2017. Vol. 54. P. 3–6.

Ніконенко У.М. Світові ціни на сиру нафту і наздоганяюче економічне зростання. Актуальні проблеми економіки. 2016. №6 (180). С. 35–45 (Sсopus та інші).

Nikonenko U. Directions of use of foreign experience of capital market regulation in policy of Ukraine’s financial system formation. Sustainable development. 2016. Vol. 1. Р. 46–50.

Nikonenko U. Globalization as a characteristic of modern international economic relations. Sustainable development. 2015. № 3 (24). Р. 28–32.

Ніконенко У.М. Ресурсозалежна економіка: концептуалізація проблеми. Світ фінансів. 2014. Вип. 1. С. 99–105.

Ніконенко У.М. Макроекономічні індикатори відкритості глобальної економіки. Наукові записки. Укр. акад. друкарства. 2012. Вип. 4(41). С. 54–63.

Ніконенко У.М. Аналіз ефективності функціонування монетарної політики НБУ. Наукові записки. Укр. акад. друкарства. 2011. Вип. 3(36). С. 22–30.

Ніконенко У.М. Стратегічні напрями реформування монетарної політики НБУ та їх інституціональне забезпечення. Наукові записки. Укр. акад. друкарства. 2010. Вип. 2(18). С. 87–96.

Ніконенко У.М. Структурні зрушення в реалізації монетарної політики України в умовах реформ. Вісник Львівської комерційної академії. 2009. Вип. 32. С. 104–111. (Серія економічна).

Планування, облік, калькулювання та аналіз собівартості продукції підприємств видавничо-поліграфічної галузі : навч.-метод. посіб. /Штангрет А. М., Мартинів В. В., Котляревський Я. В., Ніконенко У. М. Львів: Укр. акад. друкарства, 2015. 392 с.

Події кафедри

тра
27
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

15:00 — 312 ауд.

тра
16
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

11:00 — 311a ауд.

кві
18
Добавлено на сайт ПРОГРАМИ комплексного державного іспиту з дисциплін професійної підготовки для студентів ОС «Бакалавр»

11:00 — online ауд.