Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Яремик Христина Ярославівна

worker доцент,
кандидат економічних наук

На даний момент нема розкладу викладача

Яремик Христина Ярославівна

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування

E-mail: khyaremyk@i.ua

Закінчила Український поліграфічний інститут ім. Ів. Федорова за спеціальністю «Економіка і організація поліграфічної промисловості»

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04. - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Оцінювання економічної ефективності інвестиційної діяльності підприємств».

Науково-педагогічний стаж – 36 р.

Читає лекційні курси з навчальних дисциплін:

Інвестування

Аналіз господарської діяльності

Фінансовий аналіз (спец. 071 "Облік і оподаткування")

Фінансовий аналіз (спец. 073 "Менеджмент")

Облік у бюджетних установах

Стратегічний управлінський облік

Напрями наукових досліджень:

Проблеми  фінансового аналізу  та аналітичне забезпечення управління інвестиційною  безпекою  підприємства

Основні наукові праці:

Яремик Х.Я., Яремик М.І Методичні підходи оцінки інвестиційної безпеки підприємства. Наукові записки. Української академії друкарства. 2019. № 2 (59). С. 142-153.

Яремик Х.Я., Яремик М.І.  Методичні засади удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення в управлінні системою безпеки договірних відноси. Наукові записки УАД. 2017. №1. С. 136 -145.

Яремик М., Яремик Х.  Методичні аспекти вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення в управлінні системою безпеки договірних відносин . Обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства : моногр. / за заг. ред. А. М. Штангрета. Львів : Укр. акад. друкарства, 2017. С.172-193.

Яремик Х.Я., Яремик М.І. Інформаційно-аналітичне забезпечення в системі управління фінансово-економічною безпекою підприємств. Наукові записки УАД. 2016. №2. С. 173-180.

Яремик Х.Я. Система циклів інвестиційного процесу . Наук. вісн. нац. лісотехн. ун-ту України: зб.наук.-техн.праць. (Серія економічна). Львів: РВВ НЛТУ України. 2015. Вип. 25.7. С. 268-272. 

Яремик Х.Я. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «інвестиційний проект» . Наук. вісн. нац. лісотехн. ун-ту України: зб.наук.-техн.праць. Львів: РВВ НЛТУ України. 2015. Вип.25.1. С. 362-367.

Яремик Х.Я., Яремик М.І.  Організація інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки. БІЗНЕС ІНФОРМ. 2015. №10.  С. 125-129.

Яремик Х.Я. Методичні підходи до аналізу платоспроможності підприємства. Ефективна економіка . 2015. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=11&y=2015.

Яремик Х.Я. Проблемні питання оцінки фінансового стану підприємства. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації: міжнар. зб. наук. пр. Луцьк : ЛНТУ, 2014. Вип. 3. С. 120–123.

Яремик Х.Я., Яремик М.І. Теоретичні основи обгрунтування економічної ефективності інвестиційної діяльності видавничо-поліграфічних підприємств. Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку держави, регіону, галузі та підприємства: моногр. / за заг. ред. А. М. Штангрета. Львів : Укр. акад. друкарства, 2013. С.177-198.

Яремик Х.Я. Методи обґрунтування економічної ефективності  інвестиційної діяльності видавничо-поліграфічних підприємств. Економічний простір: зб. наук. праць. Дніпропетровськ : ПДАБА, 2012. № 65. С. 291-300.

Яремик Х.Я.Економічні особливості видавничого бізнесу. Вісник Хмельницького національного  університету. Серія: Економічні науки: науковий журнал. Хмельницький: ХНУ.2012. №1(184). С. 111-116.

 

Скворцов І.Б., Яремик Х.Я. Обґрунтування ефективності інвестиційного проекту з використанням життєвого циклу товару. Інвестиції: практика та досвід. 2011. №17. C. 6 - 9.

 

Палига Є.М., Яремик Х.Я., І.Б.Скворцов Основні проблеми визначення ефективності інвестиційних проектів. Наукові праці Кіровоградського національного технологічного університету. Економічні науки:збірник наукових праць. Кіровоград: КНТУ. 2011. Вип.19.С. 38 -44

 

Яремик Х.Я. Формування інвестиційної привабливості підприємства Наукові записки. Української академії друкарства : наук.-техн. зб. Львів : УАД, 2011. Вип. №1(34)/2011. С. 150-155.

Палига Є.М., Яремик Х.Я. Напрями інвестиційної діяльності акціонерних товариств Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Інноваційно-інвестиційне забезпечення стратегії розвитку регіону:збірник наукових праць. Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України. 2006. Вип. 5(61). С. 194-203.

 

Події кафедри

тра
27
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

15:00 — 312 ауд.

тра
16
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

11:00 — 311a ауд.

кві
18
Добавлено на сайт ПРОГРАМИ комплексного державного іспиту з дисциплін професійної підготовки для студентів ОС «Бакалавр»

11:00 — online ауд.