Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Яремик Мирослав Іванович

worker доцент,
кандидат економічних наук

На даний момент нема розкладу викладача

Яремик Мирослав Іванович

 

Вчена ступінь:  к.е.н.

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування

E-mail: jaremyk_m@i.ua

Закінчив Львівський держаний університет ім. Ів. Франка за спеціальністю «Організація механізованої обробки економічної інформації»

Захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.13 «Економіко-математичні методи» на тему «Исследование и разработка адаптивных систем оперативного управления (на примере приборостроительных предприятий с мелкосерийным и единичным типом производства)»

 

Науково-педагогічний стаж – 31 р.

Читає лекційні курси з навчальних дисциплін:

Економетрика 

Інформаційні системи і технології в обліку і оподаткуванні 

Інформаційні системи в менеджменті

Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки 

Управлінські інформаційні системи у сфері фінансово-економічної безпеки

Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті

Аудит (спец. 073 "Менеджмент")

Аудит (спец. 071 "Облік і оподаткування")

Аудит (спец. 075 "Маркетинг" та 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

 

Напрями наукових досліджень:

Інформаційні системи і технології, моделювання соціально-економічних процесів, бізнес-аналітика, аудит

 

Основні наукові праці:

Яремик М.І., Яремик Х.Я. Методичні підходи оцінки інвестиційної безпеки підприємства. Наукові записки Української академії друкарства. 2019. № 2 (59). С. 142-153.

Яремик М., Яремик Х.  Методичні аспекти вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення в управлінні системою безпеки договірних відносин . Обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства : моногр. / за заг. ред. А. М. Штангрета. Львів : Укр. акад. друкарства, 2017. С.172-193. 

Яремик М.І., Яремик Х.Я. Методичні засади удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення в управлінні системою безпеки договірних відноси. Наукові записки Української академії друкарства. 2017. №1. С. 136-145

Яремик М.І., Яремик Х.Я.  Інформаційно-аналітичне забезпечення в системі управління фінансово-економічною безпекою підприємств. Наукові записки Української академії друкарства. 2016. №2. С. 173-180.  

Яремик М.І.,.Яремик Х.Я. Критерії та алгоритм обрання аудиторської думки у звіті аудитора. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 20.  С. 52–55

Яремик М.І., Яремик Х.Я.  Організація інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки. БІЗНЕС ІНФОРМ.  2015.  №10. С. 125-129  

Яремик М.І. Організаційні аспекти внутрішнього аудиту в корпоративному управлінні. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний збірник наукових праць. Випуск 3 (м. Луцьк) / відпов. ред. Н.В. Семенишена. Тернопіль : Крок, 2014. С. 266–269.

Яремик Х.Я., Яремик М.І. Теоретичні основи обгрунтування економічної ефективності інвестиційної діяльності видавничо-поліграфічних підприємств. Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку держави, регіону, галузі та підприємства: моногр. / за заг. ред. А. М. Штангрета. Львів : Укр. акад. друкарства, 2013. С.177-198. 

Яремик Х.Я., Яремик М.І.  Сучасні тенденції розвитку видавничих та поліграфічних підприємств Львівської області. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка : зб. наук. праць. Ужгород : УНУ. 2013. Вип. 2(39). Частина 2. С. 320–326.

Яремик М.І. Стан та проблеми реформування аудиту в Україні. Наукові записки УАД. 2011. Вип. 1 (34). С. 114-119  

Яремик М.И., Яремик Х.Я. Вопросы применения эконометрических моделей в условиях внутреннего аудита учета затрат деятельности. Пробелы теории и практики учета, анализа и аудита и пути их решения. Севастополь: изд-во СевНТУ, 2006. С. 199-202.

Рак Н. Г., Яремик М. І. Проблеми та шляхи організації внутрішнього аудиту виробничих запасів. Наукові записки: Наук.-тех. збірник. Львів: УАД, 2002. Вип.6. С. 172-174.

Яремик М.І., Яремик Х.Я. Застосування методів нарахування амортизації в процесі інвестування. Наукові записки : наук.-техн. зб. Львів : Укр. акад. друкарства, 2001. Вип. 4. С. 93–95

Яремик М.І., Яремик Х.Я. Оцінка економічної ефективності модернізації. //Соціально-економічні проблеми ВПК та його інфраструктури: мат. наук.-практ. конф. (21–22 березня 1996р.). Львів, 1996. С. 128–132

Яремик М.І., Яремик Х.Я. Оцінка економічної ефективності технологічних систем газетного виробництва методом імітаційного моделювання. Поліграфія і видавнича справа. Львів : Укр. акад. друкарства. 1995. №30. С. 114–116

Події кафедри

тра
27
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

15:00 — 312 ауд.

тра
16
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

11:00 — 311a ауд.

кві
18
Добавлено на сайт ПРОГРАМИ комплексного державного іспиту з дисциплін професійної підготовки для студентів ОС «Бакалавр»

11:00 — online ауд.